Soteria

De werking van Soteria en de Soteria-huizen is gebaseerd op de principes van Open Dialogue, de-medicalisering en herstelgericht werken en richt zich tot cliënten met psychoses. De focus bij Soteria ligt in het omgaan met een psychose door deze te zien als een reactie op en verwerking van levensgebeurtenissen, door er betekenis aan te geven. Net zoals bij Open Dialogue, is ook hier verbinding met de sociale omgeving belangrijk, aangezien deze een bron van steun en hulp kunnen zijn voor de cliënt. Een ander belangrijk punt bij Soteria is dat de cliënt zelf de regie behoudt over zijn eigen herstelproces en zelfstandig beslissingen kan en mag nemen. De Soteria-huizen bieden een menswaardig alternatief voor een ziekenhuisopname, waarbij de cliënt in een kleinschalige, veilige, warme omgeving kan herstellen, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van dwang en medicatie. Nabijheid en contact staan steeds centraal. 
Meer info: https://www.psychosenet.be/assets/wbb-publications/29778/soteriahuisTvP2020.pdf