Open Dialogue

De Open Dialogue methodiek is in de eerste plaats gericht op mensen met een psychotische problematiek, maar kan eveneens bij veel andere psychische problematieken gebruikt worden. Het uitgangspunt is dat men op momenten waarop zich een psychose of crisissituatie voordoet, met de cliënt en alle belangrijke naasten samen in dialoog treedt, liefst zo snel mogelijk en in de thuissituatie van de cliënt. De Open Dialogue methode werkt met wat men op dat moment aan input krijgt van alle betrokkenen. Het houdt niet vast aan een vooropgesteld gestructureerd plan, maar werkt vraaggestuurd met wat zich aandient. De hulpverlener deelt in de onzekerheid, zoekt en ontdekt samen met de betrokkenen, en focust daarbij sterk op de relaties tussen alle betrokkenen. Verder is ook continuïteit belangrijk en worden hiaten in hulpverlening vermeden. De kracht van deze aanpak ligt bij de sterke focus op verbinding met elkaar en op de meerstemmigheid. Doordat alle perspectieven aan bod komen, leren de cliënt en de belangrijke naasten zichzelf en de ander beter begrijpen, waardoor de cliënt steun krijgt vanuit zijn eigen natuurlijke omgeving. Deze methode zorgt ervoor dat cliënten en naasten zich gehoord voelen en zorgt voor meer vertrouwen in hulpverlening, minder ziekenhuisopnames, minder medicatie, minder ingrijpen en een lagere kans op herval. Ook voor de hulpverlening zijn de resultaten gunstig: de Open Dialogue methode is relatief goedkoop, zorgt voor een betere samenwerking tussen organisaties en komt sterk tegemoet aan de waarden van de hulpverlener. 
Meer info: http://open-dialogue.net/?lang=nl